Reeducacions psicopedagògiques

Les reeducacions psicopedagògiques són intervencions personalitzades orientades a treballar les dificultats escolars. Sempre es treballa conjuntament amb la coordinació de la família, l’escola i, si és necessari, altres professionals o institucions. A les sessions treballem amb aquelles àrees bàsiques per l’aprenentatge: la lectura, l’escriptura i el càlcul; però també treballem amb tot allò imprescindible perquè es doni l’aprenentatge: planificació, organització, lectures comprensives, tècniques d’estudi, raonament,... Paral·lelament també treballem la motivació, la seguretat i l’autoestima; així com aquelles conductes i hàbits que potencien l’aprenentatge. L’objectiu principal és evitar en aquests nens i nenes la sensació de fracàs, el propi fracàs escolar, la frustració associada, la inseguretat, la baixa autoestima i la desmotivació.

Quan se sol demanar ajuda: les reeducacions són un servei destinat a nens/es i adolescents amb un rendiment escolar baix o per sota del que caldria esperar. Aquest baix rendiment pot ser degut a un trastorn associat (dislèxia, discalcúlia, disortografia, Trastorn de l’aprenentatge no verbal, Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat, Trastorn de l’espectre autista, Disfunció intel·lectual, Trastorn específic del llenguatge,...) o altres dificultats presents com la falta d’hàbits, la desmotivació, la inseguretat o l’apatia.

Les reeducacions es realitzen setmanalment i tenen una durada de 60 minuts.